Terms & Conditions

Terms of Service

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme www.barondom.com Alan adı, alt Alan adları ve ilişkilendirilmiş Alan adları altında bulunan internet sitelerinin alt yapısı (Bundan böyle kısaca Extranet olarak anılacaktır) Kınıklı mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 Pamukkale Teknokent D Blok Z14 Denizli adresinde mukim Etkin Teknolojiler A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Barondom" olarak anılacaktır) ile

Burada belirtilen şartları kabul eden özel ve tüzel kişi ("Üye") arasında akdedilmiş olup; Üye’nin elektronik olarak "Şartlar & Koşulları okudum, kabul ediyorum" düğmesini tıkladığı tarihten ("Geçerlilik Tarihi") itibaren, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme'yi Müşteri'yi temsilen Kabul ediyorsanız: bu şartların ve koşulların işvereniniz veya ilgili tüzel kişi açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu, bu Sözleşme'yi okuduğunuzu ve anladığınızı ve temsil ettiğiniz tüzel kişilik adına bu Sözleşme'yi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. Müşteri açısından bağlayıcılığı sağlayacak yasal yetkiniz yoksa lütfen "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklamayın.

2. TANIMLAR

Ekstranet: Üye’ye internet sitesini ve emlak yönetimini ve mevcut diğer ticari servisleri organize edebileceği bir yönetim paneli sunan; Üye’nin, diğer kayıtlı üylerle (B2B) ve müşterilerle (B2C), yönetim panelinde sunulan hizmetlerle ilgili iş ilişkilerini sağlama ve yönetme ve sonuçlandırma imkanı veren internet teknolojisine dayanan, özel iletişim ağıdır.

"Üye": BARONDOM.com ekstranet’ine istenen gerekli bilgilerle kayıt olan ve ekstranet dahilinde sunulan servisleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde sunan, satan ve satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Servis Sunucu Üye: Emlak kiralama servisi için Ev sahibi Üye ile aralarında tek yetkili kiralama sözleşmesine sahip, diğer servisler için kendi bünyesinde servislere ait taahhüt edilen hizmetleri sunan sağlayan tüzel kişi. Servis Sunucu üye aynı zamanda servis satıcı üye olabilir.

Servis Satıcı Üye: Alıcılara sunmak ve satmak üzere, servis sunucu üyelerden ekstranet dahilindeki servisleri alan üye.

Servis Alıcı Üye: Servis satıcı üyelerin sunduğu, ekstranet dahilindeki servisleri Elektronik Ticaret sistemi üzerinden satın alan üye.

Ev Sahibi Üye: Servis Sunucu üye aracılığıyla kendisine ait olan gayrimenkulu kiralamak amacıyla tek yetkili sözleşme kuralları dahilinde sözleşmesi bulunan, ayrıca servis sunucu/satıcı üyeden ekstranet dahilindeki servisleride satın alan üye. Ev sahibi üye aynı zamanda servis alıcı/satıcı üye olabilir.

Elektronik Ticaret Sistemi: Alıcı Üye" ve "Satıcı Üye" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "Barondom" tarafından sağlanan hizmet.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “BARONDOM” tarafından "Ekstranet" üzerinden sunulan servisleri kapsamının, bu servislerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

"Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Ekstranet" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "BARONDOM" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, Ekstranet üzerinde işlem gerçekleştirirken ve Ekstranet hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, Ekstranet Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, Ekstranet’in ve Elektronik Ticaret Sistemi’nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata ve hususa uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını Kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hizmeti Kullanım Şartları

4.1. Üye, Ekstranet’e üye olurken verdiği ticari, kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle diğer üyelerin, Barondom’un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Ekstranet’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kayıt olurken kendisi tarafından oluşturdurduğu/kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlama, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılmasını temin etmesi, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlaması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

Üye, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, Barondom’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından, Barondom'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplerde, Barondom’un, sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Ekstranet ile Üye’ye tahsisli bulunan Elektronik Ticaret Sistemi ile entegre şekilde çalışır. Elektronik Ticaret Sistemi’nin yönetim paneline yalnızca “Üye”nin Barondom’daki Elektronik Ticaret Sistemi’nde bulunan alt kullanıcılar ve yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Üye” sorumlu olur.

4.4. Üye, Ekstranet ve bağlı web sitelerini ,hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5. Üye, Ekstranet üzerinde verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumludur. Üye, girişini yaptığı ilanların, ilan verme ve yayınlama kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Barondom, Üye’lerde dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. Üye, Ekstranet ve bağlı web siteleri dahilinde kendisi tarafından beyan edilen, fikir, düşünce, bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu beyanların Ekstranet üzerinde ve kendilerine tahsisli internet sitesinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

Barondom tarafından, değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Üye, Barondom’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Barondom hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Barondom tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek diğer üyelerin, Barondom’un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran Üye’ye aittir.

Barondom, Ekstranet üzerinden Üye’nin kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan ve yayınlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu fikir, düşünce, bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından ve hizmetlerin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek, diğer üyelerin, Barondom’un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.7. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle Barondom’un herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

4.8. Barondom, ekstranet’in mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve ekstranet’de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir.Bununla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu çerçevede, ekstranetde yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından 08508852580 numaralı Barondom müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede Barondom tarafından giderilmeye çalışılacaktır. Barondom, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır

Üye, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak Barondom’dan herhangi bir tazminat ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

4.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları hukuka aykırı amaçlarla kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.10. Barondom, Ekstranet kapsamında sunulan altyapı hizmetleri ve içeriklerini her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde değiştirebilme; Üye’nin üyeliğini, sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Barondom, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.11. Bu Ekstranet’e erişimden, Ekstranet’te yer alan bilgilerin ve/veya hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Barondom, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, ekstranet alt yapısında yer alan bilgileri ve/veya hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

4.12. Ekstranet’te yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme, ilgili yazılım, kaynak kodları, arayüz vs. dökümanlar ilgili kanunlarca korunmakta olup Barondom mülkiyetindedir.

İşbu sözleşme hiçbir şekilde ekstranet üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

Üye’nin ekstraneti kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, bu malzemeler ve dökümanları izinsiz kullanması, ekstranet altyapısında herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması, iktisap etmesi ve değiştirmesi yasaktır. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.13. Barondom tarafından Ekstranet’in iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Ekstranet ve bağlı sitelere erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.14. Barondom üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Ekstranet’in kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Barondom, üyenin hizmetlerini alırken Ekstranet ve bağlı internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.15. Üye, Barondom’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde Ekstranet ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, Üye’nin Ekstranet ya da Elektronik Ticaret Sistemi üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Barondom’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde Barondom, Üye’nin kendisine bildirdiği gerekli bilgileri karşı tarafa verebilir, açıklayabilir.

4.16. Ekstranet web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ekstranet web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.20. Barondom, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.21. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen ve münhasıran sorumlu olup, Barondom'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Barondom'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.22. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Ekstranet’e ait tüm bilgisayar veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. "Üye", Barondom’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.23 İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

4.24 İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, Barondom Ekstranet Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.